Декларации

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

по чл. 156 ал.2 т.1

от ПАРОАВАС

 

           

 

 Долуподписаният/та/ …………………………………..……………………………………….……….,

притежаващ/а/ лична карта №…………….…………..……… издадена от …………..………………

на……..…………….…..г., с ЕГН………………………………,живущ на адрес: ……………………………………………………………………………………………......…………………….....………………………………………………………………………….………………………………………………………………..….

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 

1.Съм пълнолетен български гражданин/ка;

 

2.Не съм поставен под запрещение;

 

3.Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

 

4.Не съм лишен по съответния ред от правото да заемам определената длъжност.

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс, за

даване на неверни данни.

 

 

 

 

 

Град:………………………..                                                                    ДЕКЛАРАТОР:……………………….      

Дата:………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

 

чл.156 ал.2, т.2 от ПАРОАВАС  и  чл. 107а, ал.1 от Кодекса на труда

 

 

 

 

             Долуподписаният/та/ ………………………………………………….………..

притежаващ/а/ лична карта № ………………… издадена от ……………………  на………………………г.,  с ЕГН………….……………, живущ на адрес: ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 

1.Не бих се оказал в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг, или съпруга, с лице, с което съм  във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия да четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

 

2.Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговски дружество или кооперация;

 

3.Не съм народен представител;

 

4.Не съм  общински съветник в Общински съвет.

 

5.Не заемам  ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс, за даване на неверни данни.

 

 

 

Град:…………………….                                                                     ДЕКЛАРАТОР:…………..………….

Дата:…………………….

 


Посещения:440948