Доклад за 2016г.

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД

 

за дейността

на

Районен съд  гр.Етрополе

през 2016 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През отчетната 2016 година дейността на Районен съд гр.Етрополе се е осъществявала според изискванията на Закона за съдебната власт и на Правилника за администрацията в съдилищата.

Резултатите от дейността на Районен съд гр.Етрополе през 2016г. се базират на сведенията от годишните статистически отчети през последните три години.

 Годишният отчетен доклад е изготвен съобразно разпоредбите на чл.80  ал.1  т.12 от Закона за съдебната власт .

При анализа на данните от изготвените справки се установява следното:

 

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

През 2016г. утвърдената щатна численост на персонала в Районен съд гр.Етрополе  е двама  съдии, 1 държавен съдебен изпълнител, един съдия по вписванията и 10 съдебни служители.

За отчетния период няма незаети щатни бройки за магистрати.

През 2016 г. като държавен съдебен изпълнител в съда е работила Божана Райкова Симеонова, а като съдия по вписванията  Цветолюб Веселинов Пенчев.

През 2016 г. в съда са работили:

1/ Административен секретар - същия изпълняващ функции и на регистратура;

2/ Главен счетоводител, изпълняващ и длъжността ½ щатна бройка системен администратор, както и функциите на домакин;

3/ Съдебен деловодител – изпълняващ функции и на деловодител „Бюро съдимост”;

4/ Двама секретар-протоколисти;

5/ Съдебен архивар - изпълняващ и функции на служител по сигурността на информацията;

6/ Съдебен секретар, деловодител в съдебно изпълнителната служба, 7/ Призовкар;

8/ Работник по поддръжката - огняр и

9/ Чистач на ½ щатна бройка за тази длъжност.

          Към края на отчетния период няма незаети щатни бройки за съдии и служители.

          Натовареността на магистратите, държавния съдебен изпълнител, съдията по вписванията и съдебните служители е нормална.

          Действителното съотношение магистрати-служители е 2:10, магистрати-деловодители -2:1, магистрати- съдебни секретар-протоколисти 2:2 и държавен съдебен изпълнител-служители 1:1.

          Охраната на съда се осъществява от 2-ма служители на ОЗ”Съдебна охрана”-София област.

         

                                         УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА

 

Организация на съдебната дейност

          

Административната дейност в РС-Етрополе е осъществявана от председателя и административния секретар, като при отсъствие на председателя на съда същият е заместван от определения със заповед втори районен съдия Мая Николова-Чикова.

Административното ръководство на съда  е полагало усилия за създаване на оптимална организация на работата. Постъпилите книжа по граждански, наказателни и административни дела, след като получат входящ номер и дата от входящия дневник се докладват своевременно на административния ръководител на съда, който ги образува. Делата се  образуват и разпределят в деня на постъпването им или най-късно на следващия ден от Председателя на съда, а при негово отсъствие, от районния съдия Мая Николова на принципа на случайния подбор при използване на Системата за случайно разпределение на делата  SMART SISTEMS“. Гражданските дела са разпределяни по предмет на спора, а наказателните по вид. Натовареността за разпределение на всеки съдия е 100%. По всяко дело се прилага протокол за определения съдия докладчик.

След разпределението им делата се докладват на определения съдия докладчик в същия ден, или най-късно на следващия ден.

         С оглед прозрачността в работата на съда, постановените съдебни актове съобразно чл.64 ал.1 от ЗСВ, се публикуват чрез интернет сайта на съда. Поддържа се и календар-график на насрочените дела, който се актуализира ежедневно.

По графици за седмични дежурства двамата съдии са  провеждали разпити на свидетели и обвиняеми лица, издавали са разрешения по чл.161 ал.1 от НПК,  разрешения за теглене на суми от детски влогове, разрешения за извършване на сделки с имущества на малолетни и непълнолетни, приемали са  и вписвали откази от наследство.

         

            

                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА:

           

Предвид изложените по-долу данни за натовареността на съдиите през 2016 г.,  не се налага увеличение на броят на магистратските длъжности.

През отчетната 2016 година не е имало значителни затруднения в работата на съда.

 Не са налагани дисциплинарни наказания както на магистрати, така и на държавен съдебен изпълнител, съдия по вписвания и съдебни служители.

          

                               СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

           

 В  съда са водени всички деловодни книги, изискуеми съгласно Правилника за администрацията в съдилищата.

През отчетния период два пъти е извършвана инвентаризация на делата граждански и наказателни, в съдебно-изпълнителната служба и „Архив”, както и на наличността и съхранението на веществените доказателства. От съставените протоколи се установява, че през отчетната година няма изгубени дела и всички веществени доказателства се съхраняват правилно.

          Дейността на съдебната администрация в районния съд е добре организирана.

          Съдебните служители са с дългогодишен стаж в съдебната система, притежават необходимите професионални качества, работят с чувство на отговорност, притежават морални качества за съдебен служител и работят добре в екип.

През отчетната година служителите не са участвали в специализирани обучения. Обичайната форма на работа са указанията, давани от съдиите по въпроси свързани с пряката дейност на служителите и периодични срещи на служителите с ръководството и други. Ръководството на съда е преценило, че това от една страна е форма на контрол, а от друга допринася за качествено изпълнение на задълженията на служителите.

Няма наложени дисциплинарни наказания на съдебни служители през 2016 година.

Както през предходните години, така и през 2016 година политиката на ръководството на съда е била насочена към осигуряване на взаимна заменяемост на съдебните служители.

През 2016 година седем служители на РС-Етрополе са повишени в по-горен ранг.     

 

                                            ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

            НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА         

В началото на отчетния период в Етрополския районен съд е имало  75 бр. висящи дела, от които 54 бр. граждански  и  21 бр. наказателни. 

 В предходните три години броя на тези дела е бил съответно:

През 2015г. – 74 бр. висящи дела, от които 54 бр. граждански и 21бр. наказателни.

През 2014г.- 69 бр. висящи дела, от които 58 бр.  граждански и 11 бр. наказателни.

През 2013г.- 76 бр. висящи дела, от които 65 бр. граждански и 11 бр. наказателни.

В сравнение с предходните три години 2015, 2014 и  2013г. се запазва тенденцията на броя на висящите наказателни дела в началото на периода. 

 

НОВООБРАЗУВАНИ ДЕЛА

 

През отчетния период са постъпили 577 бр. дела, от които 377 бр. граждански и 200 бр.наказателни дела.

През 2015 г.  са постъпили 505 бр. дела, от които 356 бр. граждански и  149 бр. наказателни дела.

През 2014 г. са постъпили 585 бр.дела, от които 377 бр. граждански и 208 бр. наказателни дела.

През 2013 г. са постъпили 555 бр.дела, от които 398 бр. граждански и 157 бр. наказателни дела.

Анализът на видовете дела сочи увеличение на постъпилите граждански дела в производствата по чл.410 и чл.417 от ГПК в сравнение с 2015г. и 2014г.-  а именно236 бр., при 203бр. за 2015г., 221 бр. за 2014г., и 256 броя за 2013г.

Увеличен е броя на частните граждански дела- 28 бр. за 2016г. при- 18бр. за 2015г., 16 бр. през 2014г., и 13 бр. за 2013г.

Увеличен е броя на постъпилите дела от и срещу владелец в сравнение с 2015г. и 2014г. Постъпили са 7 бр. през 2016г., при 1бр. за 2015г., при постъпили  6 броя за 2014г.,  През 2013г. са постъпили 9 бр.

Постъплението на НЧХ дела е както следва : 3 бр. за 2016г., при 2бр. за 2015г. , при 6 броя за 2014г., и 6 бр. постъпили през 2013г. Сравнително еднакво е постъплението при частните наказателни дела-разпити пред съдия в сравнение с миналата година– постъпили са 14 броя през 2016г., при постъпили 12 бр.през 2015г. През 2014г. са постъпили  са 25 бр.,а през 2013г. 6 бр. Увеличен е броя на постъпилите наказателни дела от административен характер. През 2016г. са постъпили 50 бр.дела, при  44бр. за 2015г., при 50 бр. за 2014г., при постъпили 36 бр. за 2013г.,

Без значителна разлика има при постъпилите дела в производството по чл.310 от ГПК – 8 броя за 2016г., при 10бр. за 2015г. и при  9бр. за 2014г. Намаление има в сравнение с преди две години, когато през 2013г. са постъпили 15 бр.

 В сравнение с 2015г.е увеличен броя  частните наказателни дела –58 бр., при  36бр. за 2015г., малка разлика в сравнение с 2014г., когато са постъпили 64 бр., и значително увеличение в сравнение с 2013г., когато са постъпили  34 бр.

С едно дело повече са постъпилите дела по чл.78 а НК-8 бр. през 2016г., при 7бр. за 2015г. Увеличен е броя в сравнение с 2014г., когато са постъпили 3 бр., и с 2013г.- 2 бр. дела.   

Увеличение бележи постъплението на НОХ дела в сравнение с миналата година- 67 броя за 2016г., при 48бр. за 2015г., но в сравнение с 2014г. и 2013г. са по-малко. Когато са били съответно 85 бр.за 2014г.и 73 бр. дела за 2013г.

 Увеличение има в постъплението на граждански дела по общия ред. През 2016г. са постъпили 102 бр.дела, при  94бр. за 2015г., при 93 бр. за 2014г., при 78 бр.дела за 2013г.

 Намаление има в постъплението на други граждански дела. През 2016г. са постъпили 3 бр., при 30 бр.за 2015г., при  32 бр. за 2014г., при 26 бр. дела за 2013г.

 

ОБЩО ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

 

Делата за разглеждане през 2016г. са били общо 652 бр., от които- граждански дела 431 бр., наказателни дела –221 бр.

Делата за разглеждане през 2015г. са били общо 579 бр., от които- граждански дела 406  бр., наказателни дела –173 бр.

Делата за разглеждане през 2014г. са били общо 654 бр., от които- граждански дела 435 бр., наказателни дела –219 бр.

Делата за разглеждане през 2013г. са били общо 631 бр., от които- граждански дела 463 бр., наказателни дела – 168 бр.

В сравнение с 2015г. има увеличение на делата за разглеждане. А в сравнение с 2014г. и 2013г. делата са разглеждане са без особена разлика.

 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

През 2016г. в районен съд гр.Етрополе са свършени общо 586  бр.дела, от които свършени граждански дела- 382 броя, свършени наказателни дела 204 броя.

През 2015г. в районен съд гр.Етрополе са свършени общо 505  бр. дела, от които свършени граждански дела- 353 броя, свършени наказателни дела 152 броя.

През 2014г. в районен съд гр.Етрополе са свършени общо 580 бр.дела, от които свършени граждански дела- 385 броя, свършени наказателни дела 195 броя.

 През 2013г. са свършени общо 562 бр. дела, от които свършени граждански дела- 405 броя, свършени наказателни дела 157 броя.

Постигнатите резултати в съотношението свършени дела към общия брой дела за разглеждане са много добри. 

 

 

Движение на делата

2013

2014

2015

2016

Несвършени дела

76

69

74

75

Новообразувани дела

555

585

505

577

Общо дела за разглеждане

631

654

579

652

Свършени дела

562

580

505

586

 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК

През 2016г. в срок до три месеца са свършени 553 бр.дела или 94%, от които 363 бр. граждански дела или  95 % и  190бр. наказателни дела или   93%.

През 2015г. в срок до три месеца са свършени 491 бр.дела или 97%, от които 346 бр. граждански дела или  9 % и  145бр. наказателни дела или   95%.  

През 2014г. в срок до три месеца са свършени 579 бр.дела или 100%, от които 385 бр. граждански дела или  100 % и 194 бр. наказателни дела или  99 %.  

През 2013г. в срок до три месеца са свършени 558 бр.дела или 99 % , от които 401 бр. граждански дела или 99% и 157 бр. наказателни дела или  100 %.   

Незначително намаление бележи процента на свършените в тримесечен срок граждански и наказателни дела.

Причините за несвършване на делата в тримесечен срок  са както и през предходните години по НОХ дела - несвоевременно ангажиране на защита от страна на подсъдимите, искане за назначаване на служебни защитници, разширяване на експертизи, неявяване на вещи лица, неявяване на свидетели и на защитници. 

 

 

РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО

 

 

През 2016г. броя на решените по същество дела е 479 бр., от които  332 бр. граждански дела и 147 бр. наказателни дела.

През 2015г. броя на решените по същество дела е 432 бр., от които  316 бр. граждански дела и 116 бр. наказателни дела. През 2014г. броя на решените по същество дела е 462 бр., от които 338 бр. граждански дела и 124 бр. наказателни дела.През 2013г. броя на решените по същество дела е 443, от които 354 граждански дела и 89 наказателни дела. В сравнение с  предходните години е увеличен броя на решените дела по същество.

 

ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА

 

През 2016г. общия брой на прекратените дела е 107 бр., от които граждански-50 бр.дела и наказателни- 57 бр.дела.

През 2015г. общия брой на прекратените дела е 73 бр., от които граждански- 37бр.дела и наказателни-  36бр.дела.

 През 2014г. общия брой на прекратените дела е 118 бр., от които граждански- 47бр.дела и наказателни- 64 бр.дела.

Общия брой на прекратените дела през 2013г. е 119 бр., от които граждански-51 дела и наказателни-68 дела.

В сравнение с 2015г. е увеличен броя на прекратените както граждански, така и наказателни дела, което се дължи на увеличеното постъпление граждански дела и наказателните дела приключили с одобрени споразумения за прекратяване н