Обява

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Със заповед № 37/ 11.09.2018г., Председателят на Етрополски районен съд   на основание чл.138 ал.1 от ПАС, ОБЯВЯВА конкурс за заемане на  длъжността “ “Работник поддръжка сграда-огняр“,  при възнаграждение определено в класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт.

 

Кратко описание на длъжността:

Отговаря за поддържане на парното отопление на съда с котли на твърдо гориво (дърва ), както и отговаря за поддръжката на електрическата, отоплителната и ВиК инсталация на съдебната сграда, като спазва инструкциите за безопасността на работното място, безопасността на труда и противопожарната безопасност. Поддържа в изправност сградния фонд и осигурява своевременно извършване на възникнали аварийни ремонти по същия. Поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация.    

 

            ПОДЧИНЕНОСТ на:

Административен ръководител-Председател на съда

Административен секретар

         2.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1.Образователна степен : средно образование

2.2.Квалификация по длъжността

2.3. Инициативност, комуникативност и  способност за работа в екип.

 

3.Специфични изисквания  за заемане на длъжността :

Познаване на нормативните разпоредби, касаещи длъжността Работник  поддръжка  и огняр /ЗСВ и подзаконовите актове по неговото приложение, Правилника за администрацията в съдилищата, както и нормативните актове, наредби, инструкции и други такива, отнасящи се до работа с парни котли и инсталации , мерките за безопасната работа с тях, както и правилата по охрана на труда и противопожарна безопасност./.

            4.Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите:

 4.1.Конкурсът да се проведе на два етапа:

    І-Проверка  и разглеждане на постъпилите документи и допускане до следващ етап.

               ІІ -Събеседване с кандидатите, чрез задаване на еднакви за всички кандидати въпроси.

 4.2.Оценяване на кандидатите

  Оценката от събеседването с кандидатите, да се определя в границата от две до шест точки, като отговорите да бъдат анализирани и оценявани съобразно тяхната пълнота и последователност и поведението на кандидата. 

      

5.Необходими документи, място и срок на подаване:

5.1.Писмено заявление подадено лично или чрез пълномощник за участие в конкурса.

5.2.Мотивационно писмо

5.3.Подробна професионална автобиография

5.4.Копие от диплом за завършено средно образование

5.5. Декларация от кандидата по чл.141 ал.2 т.1 от ПАС

5.6. Декларация по чл.141 ал.2, т.2 от ПАС от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.136 от  Правилника за администрацията в съдилищата.

        5.7. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и  правоспособност, които се изискват за длъжността.

5.8. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж.

           5.9. Свидетелство за съдимост.

           5.10. Медицинско свидетелство.             

           5.11.Други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на длъжността.

 5.12. Документите да се приемат от Административния секретар всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.в стая №5 на съда.

 5.13.Срок за подаване на документите - в месечен срок от датата на публикуване на обявлението в един национален ежедневник. Когато последния ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса  да се обявяват на информационното табло в Районен съд гр.Етрополе  и на интернет страницата на съда- www.rs-etropole.org.

 

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕтРС:

                                                                                                                               /ЦВЕТОМИР ЦВЕТАНОВ/

 

Посещения:461446