Обява

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Със заповед №29 /10.08.2017 година Председателя на Етрополски районен съд   на основание чл.153 ал.1 от ПАРОАВАС, ОБЯВЯВА конкурс за заемане на  длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР–ПРОТОКОЛИСТ”,при възнаграждение определено в класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт.

 

Кратко описание на длъжността:

 

-Изпълнява дейности  по подготовката на делата за разглеждане в с.з.;

-Изготвя и прилага  към делото протоколите от с.з. и др.

            -Съставя протоколи за откритите съдебни заседания;

-Изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по образец– приложение №3, изготвя и поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебната зала.

-Подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията;

-Изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите, закритите и разпоредителните заседания;

-Съставя списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание по образец-приложение № 3, на които отбелязва кога и къде са изпратени призовките и съобщенията;

-Най-малко десет дни преди заседанието проверява връщането на призовките и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията-докладчик.

-Изготвя призовките по отложените дела и отразява резултата в книгата за откритите заседания в тридневен срок от  съдебното заседание 

-Вписва данните в книгите за откритите  заседания 1 ден преди датата на която са насрочени.

-Изготвя изпълнителни листове по подлежащи на изпълнение съдебни актове, както и по определения за налагане на глоба и отбелязва това.;

-В срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на съдията-    докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела-в деловодството;

-От изходящите документи оставя преписи, които се съхраняват към съответните съдебни дела или папки. На преписите се отбелязват имената на лицата, подписали съответния документ и номерът, под който са изведени.

-Води книги за открити заседания;

-Следи делата които продължават със същия съдебен състав и уведомява съдебните заседатели за датата;

-Взема участие при координиране на съдебната работа, пряко свързана с дейността му, заедно с останалите служители на съда.

           -Участва в обучението на нови служители.

-Извършва и други дейности, указани в ПАРОАВАС и възложени му от Административния ръководител-Председател на съда или от съдебния администратор /Административен секретар/.

Въвежда необходимата информация в системата за управление на съдебните дела.

Изисква от вещите лица декларация съгласно разпоредбите на чл.21 ал.1 и 2 от Наредба №1/16.01.2008 на ВСС.

Обезличава, съдебни актове за публикуване, като спазва решението на ВСС по   протокол № 42 от 29.10.2009г.

             НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕ:

1.Всички нормативни разпоредби, касаещи длъжността “съдебен секретар–протоколист

2.ЗСВ и подзаконовите актове по неговото приложение,

3.ПАРОАВАС.

4.Етичния кодекс на служителите в Съдебната администрация.

         

             ПОДЧИНЕНОСТ на:

           1.Административен ръководител-Председател на съда

      2.Съдия-докладчик

      3. Административен секретар

 

2.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2.1.Образователна степен : ср.общо образование

2.2.Познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация

2.3.Езикова култура-отлични познания по граматика и умения за правилно стилистично оформяне на текст

2.4.Отлично владеене на машинопис

2.5Компютърна грамотност-отлични познания по текстообработка с програмния продукт WORD и EXCEL.

2.6.Умения за водене на административно–публична кореспонденция /оформяне на писма, удостоверения, молби и др.официални документи/

Инициативност, комуникативност и работа в екип

 

3.Специфични изисквания за заемане на длъжността

Стенографски умения, наличие на опит при изпълнение на функции идентични или сходни с тези на длъжността”съдебен секретар–протоколист”

 

4.Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите:

         

4.1.Конкурсът ще се проведе на четири етапа:

            І-Проверка  и разглеждане на постъпилите документи и допускане до следващ етап.

            ІІ-Практически изпит проверка на компютърни умения и грамотност /преписване  на зададен текст ; диктовка с цел оценка бързина и качество, /тест компютърна грамотност/.

            ІІІ-Тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебния секретар

            ІV-Събеседване с кандидатите.

           4.2.Оценяването на кандидатите ще бъде по точкова  система.

          1. Оценката от теста за компютърна грамотност, ще се формира, като за всеки верен отговор от теста, кандидатът да получава по една точка, а за неверен отговор нула точки.

          2. Оценката от практическия изпит – засичане на време на диктовка с цел оценяване на бързина и качество.

          3. Оценката от теста за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебния секретар, , да се формира, като за всеки верен отговор от теста, кандидатът ще получава по една точка, а за неверен отговор нула точки.

          4.Оценката от събеседването с кандидатите, ще се определи в границата до шест точки, като отговорите ще бъдат анализирани и оценявани съобразно тяхната пълнота и последователност, поведението на кандидата и използваните изразни средства.

 

         5.Необходими документи ,място и срок на подаване:

5.1.Писмено заявление подадено лично или чрез пълномощник за участие в конкурса.

5.2. Мотивационно писмо

5.3.Подробна професионална автобиография

5.4.Копие от диплом за завършено средно образование

5.5.Декларация от кандидата по чл.156 ал.2 т.1 от ПАРОАВАС.

5.6.Декларация  по чл.156 ал.2,т.2 от ПАРОАВАС от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.152 от  същия правилник.

            5.7.Копия от документи за придобита образователно–квалификационна степен, допълнителна квалификация и  правоспособност, за завършен курс за компютърна грамотност

 5.8.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж.

 5.9.Свидетелство за съдимост-оригинал за съответната длъжност

 5.10.Медицинско свидетелство за постъпване на работа–оригинал-

 5.11.Други документи, удостоверяващи квалификации, свързани със заемане на длъжността.

 5.12.Документите да се приемат от Административния секретар всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. в стая №5 на съда.              

 5.13. Срок за подаване на документите – в месечен срок от датата на публикуване на обявлението. Когато последния ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

 

6.Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло в Районен съд гр.Етрополе и на интернет страницата на съда– www.rsetropole.org.

 

 

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕТРС:

                                                                                                           /ЦВ. ЦВЕТАНОВ/