Заявление

БЪЛГАРСКА СЪДЕБНА СИСТЕМА

МОЛБА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА РАБОТА

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И УКАЗАНИЯ

Благодарим за проявения интерес към постъпване на работа в българска съдебна система. Ясната представа за Вашето образование и трудов стаж ще ни помогне да оценим квалификация Ви. Попълването на този формуляр демонстрира Вашето умение да общувате писмено и да следвате указания. Попълнената от Вас молба представлява основен източник на информация за взимане на решение. Кандидатурите могат да бъдат оценени единствено въз основа на предоставената информация.

   1. Пишете четливо с печатни букви или напечатайте на машина.

   2. В случай на промяна на някои от следните данни - име, адрес, телефон или възможност да постъпите на работа, моля уведомете ведомството, в което сте завели молбата. Ако не предоставите тази информация, това може да доведе до преустановяване на разглеждането на Вашата молба.

   3. Самото подаване на молба не гарантира покана за събеседване или наемане.

   4. Всички молби трябва да са подписани като удостоверение за достоверността и пълнотата на направените твърдения.

 

А. ДАННИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 

1. Длъжност, за която кандидатствате ____________________________________________________________

    Населено място ____________________________________________________________________________

 

2. Посочете от кога можете да постъпите на работа.___________________________________________________________

 

Б. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ

Име ________________________________________________________________________________

№ на л.к. _________________________________телефон (домашен)__________________________ (мобилен)_________________________________(служебен)_________________________________

адрес:_______________________________________________________________________________

 

В. ЛИЧНИ ДАННИ

 

1.  __ ДА ___НЕ  Ако в момента работите, ще представлява ли проблем за Вас, ако се свържем със сегашния Ви работодател?

 

2.  __ ДА  __ НЕ  Имате ли ангажименти към друг работодател или организация, които биха могли да възпрепятстват или да засегнат наемането Ви на работа от нас?

 

3.  __ДА____НЕ  Бил ли сте някога на работа в българската съдебна система? Ако да, моля опишете в част Е.

 

Г. ПРЕПОРЪКИ

Моля, посочете 3 души, които НЯМАТ роднинска връзка с Вас и които познават достатъчно добре квалификация Ви, за да ни предоставят препоръка.

име

настоящ адрес

телефон

Професия/длъжност

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Д. ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

(Моля, приложете към молбата копия от дипломи, удостоверения и др.)

 УЧИЛИЩЕ, УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ ТЕХНИКУМ

Име, населено място

ОТ

ДО

образователна степен/диплома

Основна образователна тема и/или

Придобита квалификация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членство в професионални организации _____________________________________________________________________________________________

 

Владеене на чужди езици, награди, стипендии _____________________________________________________________________________________________

(Напишете място, дата, име)

 

________________________________________________________________________________________________

Технически умения

Машинописни умения:  _____НЕ _____Добри _____Отлични

Стенография: _____НЕ_____ДА

Компютърна грамотност __________ДА _________НЕ

Ако да, с кой софтуерни продукти можете да работите? ___________________________________________________

С каква офис техника можете да работите? __________________________________________________________

Е. ТРУДОВ СТАЖ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЧАСТТА ТРУДОВ СТАЖ. Избройте длъжностите, които сте заемал/а, като започнете с настоящата и се върнете назад хронологично. Опишете задълженията Ви, свързани с тези длъжности. Посочете всички работни места, включително на половин щат, временни позиции, и работа на доброволни начала. Посочете всяко повишение като отделна длъжност. За да оценим квалификацията Ви, трябва да имаме точна и пълна информация за предишните Ви професионални задължения и ниво на отговорност. Част от оценката на Вашата кандидатура може да се базира на Вашия трудов стаж. Заедно с молбата трябва да подадете и автобиография.

 

РАБОТОДАТЕЛ

 

 

Адрес/Телефон

от-до:

 Длъжност:

 

 

На пълно работно време/ На непълно работно време?

Пряк ръководител:     

Брой подчинени

Основни задължения:

 

 

Причина за напускане:

 

 

РАБОТОДАТЕЛ

 

 

Адрес/Телефон

от-до:

 Длъжност:

 

 

На пълно работно време/ На непълно работно време?

Пряк ръководител:     

Брой подчинени

Основни задължения:

 

 

Причина за напускане:

 

 

РАБОТОДАТЕЛ

 

 

Адрес/Телефон

от-до:

 Длъжност:

 

 

На пълно работно време/ На непълно работно време?

Пряк ръководител:     

Брой подчинени

Основни задължения:

 

 

Причина за напускане:

 

 

 

Ж. Бележки (Посочете други фактори, които Ви правят особено подходящ за позицията, за която кандидатствате и които биха ни помогнали при взимането на решение по Вашата кандидатура.)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

З. Подпис:                                                                        Дата: