Бюджет на РС Етрополе за 2019г.

БЮДЖЕТ

на РС Етрополе за 2019г.

Утвърден с решение на ВСС по протокол №2/24.01.2019г.

Бюджет за 2019г.

РС Етрополе

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2019г.

Разходи общо:

526350

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения на персонала

353602

Други възнаграждения и плащания на персонала

34900

Осигурителни вноски

103652

Издръжка

34196

Платени данъци, такси и адм.санкции

0

Разходи за членски внос

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

0

Придобиване на НДА

0

 


Посещения:578390