Бюджет на РС Етрополе 2018г.

БЮДЖЕТ

НА РАЙОНЕН СЪД ЕТРОПОЛЕ

Утвърден с решение на ВСС по протокол№2/25.01.2018г.

 

БЮДЖЕТ ЗА 2018г.

РАЙОНЕН СЪД ЕТРОПОЛЕ

Показатели

Утвърден бюджет за 2018г.

Разходи общо

470782

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за персонала

313308

Други възнаграждения и

плащания за персонала

29210

Осигурителни вноски

94957

Издръжка

33307

Платени данъци, такси и адм.санкции

0

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за домакинства

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

0

Придобиване на НДА

0

 


Посещения:461440