Доклад за 2017г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД

 за дейността

на

Районен съд  гр.Етрополе

през 2017 година

              През отчетната 2017 година дейността на Районен съд гр.Етрополе се е осъществявала според изискванията на Закона за съдебната власт и на Правилника за администрацията в съдилищата. Резултатите от дейността на Районен съд гр.Етрополе през 2017г. се базират на сведенията от годишните статистически отчети през последните три години. Годишният отчетен доклад е изготвен съобразно разпоредбите на чл.80  ал.1  т.12 от Закона за съдебната власт. При анализа на данните от изготвените справки се установява следното: 

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

         През 2017г. утвърдената щатна численост на персонала в Районен съд гр.Етрополе  е двама  съдии, 1 държавен съдебен изпълнител, един съдия по вписванията и 10 съдебни служители. За отчетния период няма незаети щатни бройки за магистрати. През 2017 г. като държавен съдебен изпълнител в съда е работила Божана Райкова Симеонова, а като съдия по вписванията  Цветолюб Веселинов Пенчев.

       През 2017 г. в съда са работили: 1/Административен секретар, изпълняващ функции и на регистратура; 2/Главен счетоводител, изпълняващ и длъжността ½ щатна бройка системен администратор, както и функциите на домакин; 3/Съдебен деловодител, изпълняващ функции и на деловодител „Бюро съдимост”; 4/ Двама секретар-протоколисти; 5/ Съдебен архивар; 6/ Съдебен секретар в съдебно изпълнителната служба, 7/ Призовкар; 8/ Работник по поддръжката и 9/ Чистач на ½ щатна бройка за тази длъжност.

       През 2017г. един съдебен служител на длъжността съдебен секретар-СИС  придоби право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и считано от 13.07.2017г. е освободен от заеманата длъжност, като на негово място бе преназначен по негова молба единият от секретар-протоколистите.

      През 2017г. по молба на служителя по взаимно съгласие е освободена и длъжността  за съдебен секретар протоколист.

      За заемане на двете свободни места за съдебен секретар са проведени два конкурса и избрани нови служители.

      Към края на отчетния период няма незаети щатни бройки за съдии и служители.

    Натовареността на магистратите, държавния съдебен изпълнител, съдията по вписванията и съдебните служители е нормална.  Действителното съотношение магистрати-служители е 2:10, магистрати – деловодители - 2:1, магистрати - съдебни секретар - протоколисти 2:2 и държавен съдебен изпълнител-служители 1:1.

          Охраната на съда се осъществява от 2-ма служители на ОЗ”Съдебна охрана”-София област.

         

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА

 

Организация на съдебната дейност

          

     Административната дейност в РС-Етрополе е осъществявана от председателя и административния секретар, като при отсъствие на председателя на съда същият е заместван от определения със заповед втори районен съдия Мая Николова-Чикова. Административното ръководство на съда  е полагало усилия за създаване на оптимална организация на работата. Постъпилите книжа по граждански, наказателни и административни дела, след получаване на входящ номер и дата от входящия дневник се докладват своевременно на административния ръководител на съда, който ги образува. Делата се  образуват и разпределят в деня на постъпването им, а в изключителни случаи, най-късно на следващия ден от Председателя на съда, а при негово отсъствие, от районния съдия Мая Николова на принципа на случайния подбор при използване на Системата за случайно разпределение на делата  SMART SISTEMS“. Гражданските дела са разпределяни по предмет на спора, а наказателните по вид. Натовареността за разпределение на всеки съдия е 100%. По всяко дело се прилага протокол за определения съдия докладчик. След разпределението им делата се докладват на определения съдия докладчик в същия ден, или най-късно на следващия ден.

         С оглед прозрачността в работата на съда, постановените съдебни актове съобразно чл. 64 ал.1 от ЗСВ, се публикуват чрез интернет сайта на съда. Поддържа се и календар-график на насрочените дела, който се актуализира ежедневно.

        По графици за седмични дежурства двамата съдии са  провеждали разпити на свидетели и обвиняеми лица, издавали са разрешения по чл.161 ал.1 от НПК,  разрешения за теглене на суми от детски влогове, разрешения за извършване на сделки с имущества на малолетни и непълнолетни, приемали са  и вписвали откази от наследство.                    

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА:

            Предвид изложените по-долу данни за натовареността на съдиите през 2017г.,  не се налага увеличение на броят на магистратските длъжности.

          През отчетната 2017 година не е имало значителни затруднения в работата на съда.

      Не са налагани дисциплинарни наказания както на магистрати, така и на държавен съдебен изпълнител, съдия по вписвания и съдебни служители.         

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

            В съда са водени всички деловодни книги, изискуеми съгласно Правилника за администрацията в съдилищата.

          През отчетния период два пъти е извършвана инвентаризация на делата граждански и наказателни, в съдебно-изпълнителната служба и „Архив”, както и на наличността и съхранението на веществените доказателства. От съставените протоколи се установява, че през отчетната година няма изгубени дела и всички веществени доказателства се съхраняват правилно. Дейността на съдебната администрация в районния съд е добре организирана. Съдебните служители са с дългогодишен стаж в съдебната система, притежават необходимите професионални качества, работят с чувство на отговорност, притежават морални качества за съдебен служител и работят добре в екип.

         През отчетната година служителите не са участвали в специализирани обучения. Обичайната форма на работа са указанията, давани от съдиите по въпроси, свързани с пряката дейност на служителите и периодични срещи на служителите с ръководството и други. Ръководството на съда е преценило, че това от една страна е форма на контрол, а от друга допринася за качествено изпълнение на задълженията на служителите. Няма наложени дисциплинарни наказания на съдебни служители през 2017 година. Както през предходните години, така и през 2017 година политиката на ръководството на съда е била насочена към осигуряване на взаимна заменяемост на съдебните служители. През 2017 година седем служители на РС-Етрополе са повишени в по-горен ранг.                                                                     

                                                                                                                                                                                                        

                                         ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА

 

                                                                                                                                                                                                 В началото на отчетния период в Етрополския районен съд е имало 67  бр.висящи дела, от които 50бр.граждански  и  17бр. наказателни.   

В предходните три години броя на тези дела е бил съответно:

През 2016г.-75бр.висящи дела, от които 54бр.граждански и  21 бр.наказателни. 

През 2015г.–74 бр.висящи дела,от които 50 бр. граждански и 24 бр. наказателни.

През 2014г.-69 бр. висящи дела, от които 58  бр. граждански и 11 бр. наказателни.

В сравнение с предходните три години 2016, 2015 и 2014г. е намалял броя на висящите наказателни дела в началото на периода. 

НОВООБРАЗУВАНИ ДЕЛА

     През отчетния период са постъпили 746 бр.дела, от които 580бр. граждански и 166 бр. наказателни дела.

     През 2016г. са постъпили 577 бр. дела, от които 377 бр. граждански и 200 бр.наказателни дела.

    През 2015 г.  са постъпили 505 бр. дела, от които 356 бр. граждански и  149 бр. наказателни дела.

    През 2014 г. са постъпили 585 бр.дела, от които 377 бр. граждански и 208 бр. наказателни дела.

    Анализът на видовете дела сочи увеличение на постъпилите граждански дела в производствата по чл.410 и чл.417 от ГПК в сравнение с предходните три години, а именно- 439 бр., при 236 бр. за 2016г., при 203бр.  за 2015г. и 221бр.  за 2014г.

    Увеличен е броя на частните граждански дела-42бр., при 28 бр. за 2016г., при- 18бр. за 2015г.и 16 бр. през 2014г.

    Няма постъпилите дела от и срещу владелец, при постъпили 7 бр. през 2016г., 1бр. за 2015г. и при постъпили  6 броя за 2014г.

    Постъплението на НЧХ дела е както следва :1бр. за 2017г., при 3 бр. за 2016г., при 2бр. за 2015г.и при 6 броя за 2014г.,

  Намаляло е постъплението при частните наказателни дела-разпити пред съдия в сравнение с миналата година– постъпили са 4 бр. през 2017 г. , при 14 броя през 2016г., при постъпили 12 бр. през 2015 г. и 25 бр. през 2014 г.

   Еднакъв е броя на постъпилите наказателни дела от административен характер-50 бр. за 2017 год., като през 2016г.- постъпили са 50 бр., при 44бр. за 2015г., и 50бр. за 2014г.

   С две дела по-малко са постъпилите дела в производството по чл.310 от ГПК –  5бр. през 2017г., при 8 бр. за 2016г., при 10 бр. за 2015г. и при  9бр. за 2014г.

   В сравнение с 2016г. е намалял броя на частните наказателни дела– 40бр. през 2017г., при 58 бр. през 2016г., при 36 бр. за 2015г. ,голяма разлика в сравнение с 2014г. , когато са постъпили 64 бр.

   Увеличение има при постъпилите дела по чл.78а НК- 25бр. през 2017г., при 8 бр. през 2016г., при 7бр. за 2015г. и при 3бр. през 2014г.

   Намаление бележи постъплението на НОХ дела в сравнение с миналата година-50 бр. дела през 2017г. , при 67 бр. за 2016г. , при 48 бр. за 2015г. , и в сравнение с 2014г. са по-малко, когато са били съответно 85 бр.

   Намаление има в постъплението на граждански дела по общия ред. През 2017г. са постъпили 94 бр. дела, при 102 бр. дела за 2016г., при  94 бр. за 2015 г.и 93 бр. за 2014г.

 

          Няма постъпили „Други граждански дела“. През 2016г. са постъпили 3 бр., при 30 бр. за 2015г., при 3 бр. за 2014г.

 

ОБЩО ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

    Делата за разглеждане през 2017г. са били общо 813 бр., от които- граждански дела 630 бр., наказателни дела- 183бр.

   Делата за разглеждане през 2016г. са били общо 652 бр., от които- граждански дела 431 бр., наказателни дела –221 бр.    

   Делата за разглеждане през 2015г. са били общо 579 бр., от които- граждански дела 406  бр., наказателни дела –173 бр.    Делата за разглеждане през 2014г. са били общо 654 бр., от които- граждански дела 435 бр., наказателни дела –219 бр.

    В сравнение с предходните три години има увеличение на делата за разглеждане.

 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА

През 2017г. в районен съд гр.Етрополе са свършени общо 751 бр.дела, от които свършени граждански дела-590 броя, свършени наказателни дела 161  броя.

През 2016г. в районен съд гр.Етрополе са свършени общо 586 бр. дела, от които свършени граждански дела-382 бр., свършени наказателни дела 204 бр. През 2015г. в районен съд гр.Етрополе са свършени общо 505 бр.дела, от които свършени граждански дела-353бр., свършени наказателни дела 152 бр. През 2014г. в районен съд гр.Етрополе са свършени общо 580 бр. дела, от които свършени граждански дела-385бр., свършени наказателни дела 195 бр. Постигнатите резултати в съотношението свършени дела към общия брой дела за разглеждане са много добри. 

Движение на делата

2014

2015

2016

2017

Несвършени дела

69

74

75

67

Новообразувани дела

585

505

577

746

Общо дела за разглеждане

654

579

652

813

Свършени дела

580

505

586

751

 

 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК

    През 2017 г. в срок до три месеца са свършени 709 бр. дела или 95%, от които 553бр. граждански дела или 94% и 156 бр. наказателни дела или  97%.

    През 2016 г. в срок до три месеца са свършени 553 бр. дела или 94%, от които 363 бр. граждански дела или  95 % и  190бр. наказателни дела или   93%.    

    През 2015 г. в срок до три месеца са свършени 491 бр. дела или 97%, от които 346 бр. граждански дела или  9 % и  145 бр. наказателни дела или   95%.     

     През 2014 г. в срок до три месеца са свършени 579 бр. дела или 100%, от които 385 бр. граждански дела или  100 % и 194 бр. наказателни дела или  99 %.  

     Сравнително е запазен процента на свършените в тримесечен срок граждански и наказателни дела.  Причините за несвършване на делата в тримесечен срок  са както и през предходните години - по НОХ дела - несвоевременно ангажиране на защита от страна на подсъдимите, искане за назначаване на служебни защитници, разширяване на експертизи, неявяване на вещи лица, неявяване на свидетели и на защитници, а по гражданските дела-откази на вещи лица да изготвят заключения по експертизи и молби да бъдат заменени с други вещи лица.

 

РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО

    През 2017г. броя на решените по същество дела е 653 бр., от които  533 бр. граждански дела и 120 бр. наказателни дела.

    През 2016г. броя на решените по същество дела е 479 бр., от които  332 бр. граждански дела и 147 бр. наказателни дела.    През 2015 г. броя на решените по същество дела е 432 бр., от които  316 бр. граждански дела и 116 бр. наказателни дела. През 2014 г. броя на решените по същество дела е 462 бр., от които 338 бр. граждански дела и 124 бр. наказателни дела.   В сравнение с  предходните години е увеличен броя на решените дела по същество.

ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА

   През 2017г. общия брой на прекратените дела е 98 бр., от които граждански- 57 бр. дела и наказателни-41 бр. дела. През 2016г. общия брой на прекратените дела е 107 бр., от които граждански-50 бр. дела и наказателни- 57 бр. дела. През 2015г. общия брой на прекратените дела е 73 бр., от които граждански- 37 бр. дела и наказателни- 36 бр. дела. През 2014г. общия брой на прекратените дела е 118 бр., от които граждански- 47 бр. дела и наказателни-64 бр. дела. В сравнение с 2016г. е намалял броя на прекратените както граждански, така и наказателни дела, същия е по-висок в сравнение с 2015 година и по-нисък в сравнение с 2014 година. Това се дължи на различното постъпление на дела като цяло през годините.

 Свършени дела

2014

2015

2016

2017

Свършени в тримесечен срок

579

491

553

709

Решени по същество

462

432

479

653

Прекратени дела

118

73

107

98

    

  Причини за прекратяване на делата са  постигнати споразумения по чл.234 ГПК, по чл.382 и 384 от НПК, нередовни искови молби, изпращане по подсъдност на друг съд.

 

                       ГРАЖДАНСКО ПРАВОРАЗДАВАНЕ:

        Броят на постъпилите през годината граждански дела е 580 бр. или заедно с висящите към началото на периода-50 бр. дела, за разглеждане са били поставени 630 бр. дела. От тях са свършени 590 бр. дела, от които в срок до три месеца от образуването им 553 бр., или 94%, при  постъпилите през 2016 г. граждански дела 377 бр. или заедно с висящите към началото на периода-54 бр. дела, за разглеждане са били поставени 431 бр. дела. От тях са свършени 382 дела, 363 от които в срок до три месеца от образуването им или 95%, при  постъпилите през 2015г. 356 бр.граждански дела или заедно с висящите към началото на периода-50 бр. дела, за разглеждане са били поставени 406 дела. От тях са свършени 353 дела, 346 бр. от които в срок до три месеца от образуването им или 98%, при 100% през 2014г.

      В сравнение с предходните години, няма съществено намаление в процентно отношение на свършените граждански дела в срок до три месеца. Това е показател за добрата работа на съдиите. Резултат е на добрата организация на работа, бързото обработване на постъпленията и срочно произнасяне по делата.

     Намалял е броя на останалите висящи граждански дела, които в края на отчетния период са 42бр., при 50бр. от предходната година.                                                    Постъпилите граждански дела по съдии са: 278 бр. дела за съдия Цветанов и 302бр. дела за съдия Николова. 

 

Постъпили граждански дела по съдии

2017

Цветанов

278

Николова

302

  

 

 

 

 

       Свършени са общо 590бр.граждански дела, от които решени по същество 533бр. дела.

       Съдия Цветанов е свършил 277бр.дела, от които по същество 256бр., съдия Николова е свършила 313бр.дела, от които по същество 277бр.

       Отложени са 70 бр. дела. Няма съдебни заседания които са отлагани по причина на съдиите. Делата са отлагани по следните причини: направени искания по доказателствата и даване възможност на страните за тяхното събиране, отстраняване на нередовности по време на производството; спиране на производството по взаимно съгласие на страните; отлагане на делото по реда на чл.142 ал.2 от ГПК; възлагане на допълнителни задачи на вещите лица; конституиране на нови страни; поради поискване на допълнителен срок от страна на ответник по реда на чл.144 ал.1 от ГПК, за да вземе становище по направените доказателствени искания от ищеца.

       През отчетния период в Етрополския районен съд най-голям относителен дял от постъпленията  по гражданските дела имат делата по чл.410 и чл.417 от ГПК-439 бр.дела, след това са исковете по СК – 68 бр.  дела, Частни производства-37 бр. дела; Установителни искове-11 бр. дела; облигационни искове-11бр. дела; делбите-7бр. дела; и 1 брой по КТ; Няма постъпили вещните искове в това число по ЗСПЗЗ и „Други дела“.

       През 2017г. няма постъпили и образувани дела по искове за финансови начети и по Закона за защита срещу дискриминацията.

       От делата образувани по СК –68 бр., най-голям относителен дял имат тези  за развод по взаимно съгласие-37 бр. дела; за развод поради разстройство на брака-11 бр. дела; за издръжка-4 бр. дела, по Закона за защита от домашното насилие са постъпили и образувани-2 бр. дела.

       В инструктивния тримесечен срок са свършени 553 бр. дела през 2017г., при 382 бр. дела за 2016г., при 346 бр. дела за 2015 г.и при 385 бр. дела за 2014г.

       Висящи в края на 2017г. са останали 40 бр. дела, при висящи в края на 2016 г. 50 бр. дела, при 53 бр. дела през 2015 г.и при 50 бр. за 2014 г., от които с най-голям относителен дял са исковете за делба-14бр.; Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГрР, ЗЗакр.Д, ЗБЖИРБ - 10бр. дела; установителните искове-9бр.; облигационни искове-5бр. дела Искове по КТ-2бр.дела;

       Съдия Цветомир Цветанов има несвършени 18 бр. дела за 2017г., при 17бр.дела за 2016г., при 25бр.дела за 2015г.и при 11 бр. дела за 2014г.

       Съдия Мая Николова-има несвършени 22бр. дела за 2017 г., при 32 бр. дела за 2016г., при 28бр. дела за 2015г.и при 35 бр. несвършени през 2014г.

 

 

ОБЖАЛВАНИ АКТОВЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

       Обжалвани са 18 акта по граждански дела от които на съдия Цветанов- по 6 бр. дела, на съдия Николова –по 12 бр.дела.

        На съдия Цветанов са обжалвани актовете по 6 бр.дела. Има резултат по  4 бр. дела, от които са потвърдени три и едно е отменено. По 2бр.дела няма резултат.На съдия Николова  от обжалваните 12 бр. актове има резултат по 4 бр. дела. От тях 3 бр. са потвърдени, 1бр. отменено в една част. По останалите  8 бр. дела няма резултат.               

 

                              

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВОРАЗДАВАНЕ

            

 

ОБВИНИТЕЛНИ АКТОВЕ. НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ.

 

       През 2017г. в сравнение с предходната година, е намаляло постъплението на наказателни дела- общо 166 броя.

       През 2016г. постъплението на наказателни дела е общо 200 броя, през 2015 год.-149 бр. и през 2014 год.-208 броя.

       През отчетната година най–голям относителен дял от постъпилите наказателни дела имат делата от наказателно-общ характер-50бр. за 2017г., при 67 бр.дела за 2016г., при 48 бр.дела за 2015г.и 85 бр.дела за 2014г. Следват Наказателно-административните дела, постъпили през 2017г. са  50 бр., за 2016г. са 50бр., при -44бр.за 2015г.и  50 бр.дела за 2014г.; Частните наказателни дела-40бр., при 72бр. през 2016г., при 48 бр. за 2015г., при 64 бр.за 2014г, от които:- НЧД от досъдебно-26бр.,при 70бр.през 2016г., при 29бр. за 2015г.и 58 бр. за 2014г.; -реабилитации-няма, при 1бр. за 2016г., при 2бр. за 2015г.и 0 бр.за 2014г.-комулации-1бр.за 2017г., при 1бр. за 2016г., при 5бр. за 2015г., и 6 бр.за 2014г.                                                                                       НЧХ дела – постъпило е 1бр. през 2017г., при 3 бр.дела за 2016г., при 2бр.дела за 2015г.и 6 бр.дела за 2014г. Дела по чл.78а от НК-през 2017г.са постъпили 25бр., през 2016г. са постъпили 8бр.дела, при 7бр.дела през 2015г.и 3 бр.дела за 2014г.

 

 

Постъпили наказателни дела по видове                     

2017

НОХД

50

НЧД

40

НАХД

50

ЧЛ.78А

25

НЧХ

1

 

 

Име на съдия

Постъпили наказателни дела през 2017г.

Цветомир Цветанов

73

Мая Николова

93

 

 

                              

      От анализа се установява, че постъплението на НОХ делата бележи намаление в сравнение с 2016г. През 2017г. са постъпили 50 бр. НОХ дела, през 2016г. са постъпили 67 бр. НОХ дела, при постъпили 48 бр. дела за 2015г. и постъпили 85 бр. дела през 2014г.

      От постъпилите НОХ дела най-голям брой са делата ”Общоопасни престъпления” –37 бр. дела през 2017г., при 48 бр. дела през 2016г., при 29 броя през 2015 г.и 56 броя за 2014г.

      Следват делата по глава V от НК- „Престъпления против собствеността”- 9 бр. постъпили през 2017г., при 12 бр. дела постъпили през 2016 г., при 8 бр. през 2015 г. и 21 бр. за 2014г.  В сравнение с предходните години, броят на  постъпилите дела по тази глава бележи  намаление. Следват делата с обвинение за извършени „Престъпления против личността“–през 2017г. са постъпили 2 бр. дела, през 2016 г.са постъпили 3 бр. дела, при  3 бр. за 2015г. и 1 бр. за 2014г.  Дела за „Престъпления против брака, семейството и младежта“- постъпило е 1 бр. дело, при постъпили през 2016г. 2бр. дела, при 3бр. за 2015г. „Против стопанството“- през 2017г. е постъпило едно дело, при 1бр.дело през 2016г., при 1 бр. дела за 2015г.и 2 бр. дела през 2014г.

     Постъпленията на делата очертава структурата и динамиката на престъпността в съдебния район, както и натовареността на съдиите по тези дела.   През отчетния период е запазена тенденцията на относително най-висок дял на извършени престъпления по глави  единадесета и пета  от НК. През отчетния период няма постъпили наказателни дела със значим обществен интерес.

     Постъпилите общо 166 бр. наказателни дела са разпределени на: съдия Цветанов- 73 бр. дела, съдия Николова-93 бр. дела.                                         

     През отчетния период са свършени общо 161 бр. дела, при 204 бр. дела през 2016г., при 152 бр.дела за 2015г. и 195бр.наказателни дела за 2014г., от които:

     Свършени  НОХД-54бр.дела, при 69бр.дела за 2016г., при 58бр. за 2015г. и 84 бр. за 2014г.

    Свършени НЧХД-1бр.през 2017г.,при 3бр.дела през 2016г.,при 2бр. за 2015г.и 5бр.за 2014г.;

    Свършени дела по чл.78а от НК-23бр. дела през 2017г., при 8бр. дела за 2016г., при 7бр. дела за 2015г.и 3бр. за 2014г.  Свършени ЧНД –40бр.дела през 2017г., при 71бр. дела през 2016г., при 49бр.дела за 2015г.и 64 бр.дела за 2014г. Свършени НАХД-42бр.дела за 2017г.,при 53бр.дела за 2016г.,при 46бр.за 2015г.и 39 бр.за 2014г.

     В тримесечен срок през 2017 г. са свършени 156 бр. дела или 97%, през 2016г. са свършени 190 бр. наказателни дела или 93%,при 145 бр.дела за 2015г или 95% и през 2014г. са свършени 194 бр.дела или 99%.

     В сравнение с предходната  години, има увеличение на  броя на приключилите наказателни производства в срок до три месеца. Като цяло е налице подобрение в срочността.

    Общо свършените наказателни  дела през 2017г. са 161 бр., през 2016 г. са 204 бр., при 152 бр. през 2015 г.и през 2014 г. са 195 бр.

    Свършените дела от съдия Цветанов са 71бр.дела през 2017г., при 95бр.дела през 2016г., при 72бр. през 2015г.и 95 бр. през 2014г.

    Свършените дела от съдия Николова са –90 бр. дела, при 109 бр. дела през 2016г., при 80 бр. дела през 2015 г.и 87 бр. за 2014 год.

    Съдия Цветанов е свършил през отчетния период 25бр.НОХД, НЧХД-  1бр., по чл.78а от НК –11бр., ЧНД- 14дела и НАХД-20бр. дела.

    Съдия Николова е свършила през отчетния период НОХД-29бр., няма НЧХД; дела по чл.78а от НК-12бр., ЧНД- 27 броя и НАХД- 22бр.

    В края на отчетния период са останали несвършени 22бр. наказателни дела, от които НОХ дела 4бр., НЧХД-1бр., по чл.78а от НК–3бр.,ЧНД-няма несвършени и НАХД–14бр.

    На съдия Цветанов са останали несвършени 10бр. наказателни дела, от които НОХ дела-2 бр., НЧХ-1бр., НАХД-6бр. и по 78а от НК-1бр.

    На съдия Николова са останали несвършени 12бр. наказателни дела, от които, НОХД-2бр., НАХД по 78а от НК-2бр., и НАХД-8бр.

    През отчетния период са отложени 66бр.дела /НОХД и НЧХД/, при 70 бр.дела през 2016г. /НОХ и НЧХД/, при 64дела /НОХ и НЧХД /през 2015г, и при 65 дела /НОХ и НЧХ/през 2014г.

    Няма съдебни заседания отлагани по причини на съдия и съдебни заседатели.Причини за отлагане на делата са:постъпили молби от защитници, които са били ангажирани по други производства в съдилища в други населени места. Както и през 2016г. проблеми възникват и от процесуалното поведение на подсъдимите. Многобройни са случаите при които подсъдимите не са организирали защитата си и в съдебно заседание правят искане за предоставяне на правна помощ и назначаване на защитник. Има случаи, при които подсъдимите не се явяват в съдебно заседание. Друга причина за отлагане на делата и протакането им във времето е неявяването на свидетели.През отчетния период не са разглеждани дела в отсъствие на подсъдими.

 

РЕШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА С АКТ ПО СЪЩЕСТВО

 

     През отчетния период със съдебен акт по същество са приключили общо 120 бр. дела, при 147 бр. наказателни дела от общо свършените 204 бр. дела през 2016г., при 116 бр. дела от общо свършените 145 бр. през 2015г. и при 124 бр. от общо свършените 195 бр.дела през 2014г.

     Решените със съдебен акт по същество наказателни дела през 2017г. година се разпределят по видове:

     16 бр. присъди по НОХД през 2017г., при 13 бр. присъди по НОХД през 2016г., при 17 бр. присъди по НОХД през 2015г.и 20 бр.присъди по НОХД за 2014г.

     1 бр.присъда по НЧХД през 2017г.,при 3 бр.присъди по НЧХД за 2016г., при 1бр.присъда по НЧХД през 2015г.и 1 бр. присъда по НЧХД за 2014г.

     23 бр. решения по дела по чл.78а от НК през 2017г.,при 8 бр. решения по дела по чл.78а от НК за 2016г., при 6 бр.решения по дела по чл.78а от НК за 2015г. и  при 3 бр. решения по дела по чл.78а от НК за 2014г.

     40 бр.решения на АНД през 2017г., при  52 бр. решения на АНД през 2016 г., при 44 бр. решения по административно наказателен характер през 2015г., при 38 бр. за 2014г.

     40 бр.определения по частно наказателни дела през 2017г., при 71 бр. през 2016г., при 48бр. през 2015г.и 62 определения за 2014г., от които приключени 4бр.разпити, при 14 бр. разпити през 2016г., при 12 бр. ЧНД разпити през 2015г. и 25 броя ЧНД за разпити пред съдия през 2014г.

     През  2017г.са прекратени производствата по 41бр.наказателни дела, в това число по НОХ дела със споразумение по чл.382 и чл.384 от НПК са прекратени 36бр.дела и 2бр. дела по други причини.

     През  2016г.са прекратени производствата по 57 наказателни дела, в това число по НОХ дела със споразумение по чл.382 и чл.384 от НПК са прекратени 54 бр.дела и 3бр. дела по други причини.

     През 2015г.са прекратени производствата по 36 наказателни дела, в това число по НОХ дела със споразумение по чл.382 и чл.384 от НПК- по 30 дела, върнати за доразследване 2 бр.дела и 4 дела по други причини.

    През 2014г.са прекратени производствата по 71 наказателни дела, в това число по НОХ дела със споразумение по чл.382 и чл.384 от НПК- по 64 дела и 7 дела по други причини.

   Сравнението с предходните две години сочи  тенденция на устойчивост  на броя на прекратените наказателни дела за сметка на  приключващите със съдебен акт по същество. През 2017г., както и през 2016г. няма прекратени производства и върнати на прокуратурата,при 2 бр.дела с прекратени производства и върнати на прокуратурата през 2015г. През 2014г. също няма прекратени производства и върнати на прокуратурата.

 

ОСЪДЕНИ ЛИЦА

 

   През 2017г. общия брой на съдените лица е 58 бр., от които 57 лица са съдени по НОХД дела и  1 лице по НЧХД.

    От общо съдените  57 бр. лица по НОХД са наложени следните наказания:

-”Лишаване от свобода” за срок до 3 години- на 40 лица. По отношение на 28 лица е приложена разпоредбата на чл. 66 ал.1 от НК. Едно лице е осъдено на наказание ”Лишаване от свобода” за срок от 3 до 15 години по НОХД. Наказанието ”Пробация” по НОХД е наложено на 4 лица.

Наказанието ”Глоба” е наложено на 12 лица по НОХД .От осъдените  лица по НОХ дела, на 36 лица, наказанията са определени по споразумение по чл.382  и 384 от НПК. По 1 бр. НЧХД, едно лице е оправдано. През 2017г. по АНД по чл.78а от НК на 23 лица е наложено наказание „Глоба“.

  През 2016г. общия брой на съдените лица е 76 бр., от които 72  лица са съдени по НОХД дела и 4 лица по НЧХД. От общо съдените 72 бр. лица по НОХД са осъдени: 70 лица Наложени са следните наказания:-”Лишаване от свобода” за срок  до 3 години- на 61 лица. По отношение на 47 лица е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 от НК по НОХД.Няма осъдени лица на наказание ”Лишаване от свобода” за срок от 3 до 15 години по НОХД.Наказанието ”Пробация” по НОХД е наложено на 6 лица.Наказанието ”Глоба” е наложено на 3 лица по НОХД.От осъдените 70 лица по НОХ дела, на 55 лица, наказанията са определени по споразумение по чл.382  и 384 от НПК.От общо съдените 4 лица по НЧХД, едно лице е осъдено на „пробация”. Едно лице е оправдано и две лица са освободени от наказателна отговорност.През 2016г. по АНД по чл.78а от НК на 7 лица са наложени Глоби и на 2 лица Обществено порицание.

  През 2015г. общия брой на съдените лица е 58 бр., от които 56 бр. лица са осъдени по НОХД дела и 2 лица по НЧХД. Наложени са следните наказания: ”Лишаване от свобода” за срок  до 3 години- на 27 лица.По отношение на 19 лица е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 от НК.Няма осъдени лица на наказание ”Лишаване от свобода” за срок от 3 до 15 години. Наказанието ”Пробация” е наложено на 25 лица.Наказанието ”Глоба” е наложено на 5 лица.От осъдените 56 лица по НОХ дела, на 30 лица, наказанията са определени със споразумение по чл.382  и 384 от НПК.

  През 2014г. общия брой на съдените лица е 98 бр., от които 97 бр. лица са осъдени по НОХД дела и 1 лице по НЧХД. Наложени са следните наказания: ”Лишаване от свобода” за срок  до 3 години- на 52 лица. По отношение на 30 лица е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 от НК.

   Няма осъдени лица на наказание ”Лишаване от свобода” за срок от 3 до 15 години.Наказанието ”Пробация” е наложено на 38 лица.Наказанието ”Глоба” е наложено на 4 лица.От осъдените 97 лица по НОХ дела, на 69 лица, наказанията са определени по споразумение по чл.382  и 384 от НПК.През 2014г. има 2 оправдани  лица по НОХ дела. Няма оправдани лица по НЧХ дела и по делата по чл.78а от НК.

 

ОБЖАЛВАНИ

 актовете по  наказателни  дела

 

    ОБЖАЛВАНИ са актовете по 13 наказателни  дела, от които 3бр. по НОХ дела, 2бр. по ЧНД, 7бр. по НАХ  дела и 1бр.обжалвани НЧХД.

    От тях на съдия Цветанов са обжалвани общо актове 8 бр.

    От общо обжалваните 8 бр. на съдия Цветанов, 2 бр. са обжалвани актовете по  НОХ дела и една присъда е отменена, а едното дело не е върнато. Обжалван е акта по 1 бр.ЧНД и определението е потвърдено. 4бр. са обжалваните решения по НАХ дела, по които по 3бр. актовете са потвърдени и едно дело не е върнато. Обжалваната присъда по един брой Нчхд е отменена.  

   На съдия Николова са обжалвани общо 5 бр. акта.От тях 1 бр. е по  НОХ дело и няма резултат. От обжалваните 1 бр. ЧНД акта е потвърден. 3 бр. са обжалваните решения по НАХ дела, от които по две дела няма резултат и едно решение е потвърдено.

 

НАТОВАРЕНОСТ

 

      През 2017г. средната натовареност на съдиите в съда по щат е била 33,88 ;  

През 2016г. средната натовареност на съдиите в съда е била : по щат – 27,17; През 2015г. 24,13;  През 2014г. -27.25, а действителна натовареност-23.36;                             

     Натовареността на съдиите-отделно по наказателни и граждански дела, и качеството - отменени, изменени, оставени в сила съдебни актове са отразени в изготвената таблица, както следва: 

Име на

Съдията

Постъпили

дела

Свършени

 дела

Обжалвани

 дела

Отме-

нени актове

Изме-

нени

актове

Потвър-

дени

актове

Граждански

Наказателни

 

 

 

 

О Б Щ О

Граждански

Наказателни

О Б Щ О

Граждански

Наказателни

О Б Щ О

 

 

 

Николова

302

93

395

313

90

403

12

8

20

3

 

8

Цветанов

 

278

 

73

 

351

 

275

 

71

 

346

 

6

 

5

 

11

 

1

 

0

 

5

 

Както при гражданските, така и при наказателните дела отмяната на съдебните актове се дължи на допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, представяне на нови доказателства пред горната инстанция. Съдиите спазват процесуалните срокове и приключват делата в разумни срокове.

Ръководството на съда оценява работата на съдиите като добра. Правораздаването в съда е на едно добро ниво. Продължава стремежа, както и през предходните години за усъвършенстване на теоретичната  подготовка и практическите умения.        

 

ПРОВЕРКИ

           През 2017г. по Заповед на Председателя на Софийски окръжен съд, бяха извършени проверки по гражданските и наказателните дела, и са съставени и в резултат от същите, като цяло не са посочени съществени пропуски и нарушения и работата на съдиите е определена като много добра, изпълняват добросъвестно своите служебни задължения при спазване на процесуалните срокове. Съдебните актове са оценени като мотивирани и постановени при съблюдаване на процесуалните правила. Оценката в Докладите за работата на съдебните служители, е че притежават необходимата професионална квалификация.

 

БЮРО СЪДИМОСТ

                През 2017г. са издадени 1470 бр. свидетелства за съдимост и 975бр. справки за съдимост, през 2016г. са издадени 1646 бр. свидетелства за съдимост и 959 бр. справки за съдимост, при издадени 1518 бр. свидетелства за съдимост и 891 бр.справки за съдимост през 2015г.и издадени 1161 свидетелства за съдимост и 805 бр.справки за съдимост през 2014г.

                В районен съд гр.Етрополе няма утвърден щат за служител в Бюро съдимост. Цялата дейност се извършва от съдебния деловодител, а при негово отсъствие от съдебния архивар. Ежедневно в съда се правят справки, издават се съдебни удостоверения и преписи от съдебни актове.

 

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

                                                                                                                                                                                 През отчетния период в СИС при районния съд са образувани 91 бр. изпълнителни дела,. Общо за разглеждане са били 489 бр.дела. Свършени са 45 броя изпълнителни дела. Останали са несвършени 444 бр. дела.

Към 01.01.2016г. висящите изпълнителни дела  са били 398 бр.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

2014

2015

2016

2017

Новообразувани дела

36

41

91

94

Общо за разглеждане

494

464

489

538

Прекратени дела

71

66

45

155

Несвършени дела

423

398

444

383

 

            От тях свършени чрез реализиране на вземането са 123 бр.изпълнителни дела, 28 бр. са перемирани и 4 бр.дела са изпратено по компетентност на друг съдебен изпълнител.

Останалата несъбрана сума в края на 2017г. е в размер на 294137 лева.

 

 

 

 

Суми по изп.дела

2014

2015

2016

2017

Дължими суми

633395

665 493

572015

443498

Събрани суми

86012

92161

108747

134954

Останали несъбрани

665493

572 015

443498

294137

В края на периода висящите дела са 383 бр. дела, при 444 бр. дела през 2016г., при 398 бр. изп. дела за 2015г. и при 423 бр. за 2014г., Останалите за работа през 2017г. изпълнителни дела в по-голямата си част са с предмет частни вземания- 84бр., от които: издръжки- 72 броя, трудови спорове- 4 дела; частни други вземания- 130 брой, реализиране режим на свиждане с дете1 бр., вземания на търговци и банки- 76бр. В значителна част от случаите постъпват периодични плащания в резултат на наложени запори. По някои от делата за издръжка са съставени констативни протоколи по Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, поради липса на доходи и имущество у длъжника, или поради това, че се намира в чужбина с неизвестен адрес.

През отчетния период, са насрочени 3бр. публични продажби, при 3бр.публични продажби през 2016г., при 2бр.публични продажби за 2015г., и две публични продажби за 2014г.

За 2017г. има постъпила 6 броя жалби срещу действията на държавния съдебен изпълнител и пет от тях са  без уважение.

 
                          

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

           Съгласно утвърдения щат в РС гр.Етрополе има един съдия по вписванията.

          През 2017г. в службата по вписвания са извършени общо 1177бр. вписвания,от които:продажби- 276бр.,дарения-120бр.,замени-2бр., договорни ипотеки- 16бр., законни ипотеки-5бр, констативни актове-  243бр., възбрани- 60бр., вписвания-50бр., договори, протоколи и др.- 30бр., искови молби-13бр., обявени завещания-няма, др.вписвания-80бр. Издадени са 147броя удостоверения за тежести. Направени са 135 бр.заверки на преписи.

          През 2016г. в службата по вписвания са извършени общо 878 вписвания, от които : продажби -224 бр., дарения-66бр., замени-9бр., договорни ипотеки- 29бр., законни ипотеки-95, констативни актове- 59 бр., възбрани -50 бр., вписвания- 49бр., договори, протоколи и др.-324 бр., искови молби- 19бр., обявени завещания- 5бр., др. вписвания-35бр. Издадени са 106 броя удостоверения за тежести. Направени са 97бр.заверки на преписи.

            През 2015г. в службата по вписвания са извършени общо 899 вписвания, от които : продажби -223 бр., дарения-39бр., замени-2бр., договорни ипотеки- 21бр., законни ипотеки- 5, констативни актове- 58 бр., възбрани -33 бр., вписвания- договори, протоколи и др.-456 бр., искови молби- 18бр., обявени завещания- 1бр., др. вписвания-43. бр. Издадени са 97 броя удостоверения за тежести. Направени са 128бр.заверки на преписи.

           През 2014г. в службата по вписвания са извършени общо 676 вписвания, от които : продажби -151 бр., дарения- 41 бр., замени- 2 бр., договорни ипотеки- 22 бр., законни ипотеки- няма., констативни актове- 43 бр., възбрани -51 бр., вписвания- договори, протоколи и др.- 305 бр., искови молби- 17 бр., обявени завещания- 3 бр., др. вписвания-41 бр. Издадени са 98 броя удостоверения за тежести. Направени са 110 бр.заверки на преписи.

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

      Сградата на РС гр.Етрополе е масивна едноетажна, със сутерен, построена през 1936г., собственост на Министерство на правосъдието, а от м.юли 2016г. – на Висшия съдебен съвет.

      В сградата както и през предходните години се помещават следните институции: Районен съд-Етрополе; Районна прокуратура-Етрополе и Служба по вписванията.

      Съдебната зала и службите на всички структури се намират на първия етаж. За нуждите на районния съд се използват съдебната зала и седем помещения. Съдии провеждат съдебните заседания в единствената съдебна зала. Всеки съдия има самостоятелен кабинет. Има помещение за архив на съда и съдебно изпълнителната служба. Има изградено сървърно помещение. Липсва отделно помещение за регистратура за класифицирана информация, тъй като подходящите помещения не отговарят на изискванията на закона. Нямаме и подходящо помещение за адвокатска стая. Крайно наложително и нетърпящо отлагане е извършване на вътрешен ремонт на сградата, но преди това да се случи е необходимо да се направят някои корекции на покривната конструкция. Вътрешен ремонт на сградата последно е правен през 2002 година.

      Районен съд-Етрополе разполага с 12 броя работни станции, окомплектовани с UPS, 1 брой непрекъсваем токозахранващ източник (UPS), обслужващ сървърите, 7 броя лазерни принтери, 3 многофункционални устройства „принтер-копир-скенер-факс”,  2  скенера за сканиране на документи. Има монтирани и работят 3 сървъра - 1 сървър по програма “ФАР” за целите на проект “Изпълнение на стратегията за реформа на съдебната система в Република България ”, използващ се за софтуера на АИС «Бюро съдимост», 1 сървър, доставен ни от СОС през месец ноември 2009г. по проект на ОПАК, който се използва  като приложен сървър за програмата за управление на съдебните дела (СУСД на фирма „Сименс” ЕООД). Той се ползва само за справки по стари дела. През 2016г. ни бяха отпуснати средства от ВСС за закупуването на 1 бр. сървър от среден клас, на който е инсталирана програмата САС «Съдебно деловодство» на Информационно обслужване клон Варна.  Има и 1 сървър, предоставен ни от ЦАПК «Прогрес» за поддържане на активна директория с Министерство на правосъдието, който не е инсталиран. Също така ни бяха отпуснати средства през 2016г. за подмяна на част от UPS-те на работните станции (8 броя). В края на 2016г. ни беше предоставена от ВСС следната техника: 1 бр.лаптоп, 5 бр. компютърни конфигурации, един лазарен принтер, едно многофункционално устройство и един високоскоростен скенер. През 2017г. ни бяха предоставени още четири компютърни конфигурации и два лазерни принтера с двустранен печат. С тези доставки смело можем да кажем, че значителна част от техниката и периферията се обнови, с което се потвърждава извода, че на настоящия етап сме обезпечени технически. Има още какво да се желае, но обновяването на техниката ще продължи, доколкото ни уверява ВСС.      Софтуера, който използва Районен съд Етрополе в работата си е: -системен: Windows Server 2003,2008, Oracle, Windows 10, Windows 7 Professional, Windows XP Professional; -приложен: Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010+, Правно-информационна система «Сиела», програма за работни заплати “Поликонт“ на С+С Аутоматион ООД, счетоводен уеб базиран софтуер „Конто-66” бизнес процесор, САС “Съдебно деловодство“ на Информационно обслужване клон Варна, Автоматизирана информационна система “Бюро съдимост” на «Индекс България» и «Лирекс», и Eset Endpoint Antivirus. В Районен съд Етрополе е въведена  IT-политика, с която е регламентиран достъпа до Интернет, опазването на компютърната и офис-техника и програмното осигуряване. Всички магистрати и съдебни служители са запознати с нея, което гарантира ефективно и безопасно използване на компютрите и периферията, както и интернет връзката в съответствие с изпълнението на служебните им задължения и качествено обслужване на гражданите.

ТЕКУЩ КОНТРОЛ

 

     В съда ежемесечно се изготвят справки за дейността по показатели: разпределени дела, разгледани дела, проведени съдебни заседания, свършени дела, забавени дела, висящи дела, обжалвани актове и върнати дела с резултат от инстанционната проверка. Изготвят се също така и справки, касаещи делата, които не са насрочени. Ежемесечно се извършва проверка на водените в съда книги.

    Работата на съда през 2017г. може да бъде определена като много добра. Доказана е висока мотивираност и отговорно отношение към задълженията. Както съдиите, така и съдебните служители ежедневно са се стремели към повишаване на общественото доверие и изграждане на положителен облик на институцията която представляваме.

   През следващата година, като цяло усилията на съда отново ще бъдат насочени към подобряване на показателите срочност за разглеждане на делата, повишаване качеството на  правораздавателната  дейност и спазването на процесуалните срокове.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС ЕТРОПОЛЕ

                                          

/ЦВЕТОМИР ЦВЕТАНОВ/


Посещения:578427