Допуснати и недопуснати кандидати

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за участие в конкурса за длъжността “Съдебен секретар– протоколист”
в Районен съд гр.Етрополе

до
Практически изпит–проверка на компютърни умения и грамотност/преписване  на зададен текст ; диктовка с цел оценка бързина и качество, тест компютърна грамотност и тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебния секретар

 

ДОПУСНАТИ:

  1. Евгения Рашева Дамянова- вх.№1617/25.08.2017г.
  2. Миглена Красимирова Петрова- вх.№1627/28.08.2017г.
  3. Тоника Василева Николова- вх.№1638/28.08.2017г.
  4. Петя Димчева Димитрова- вх.№1693/30.08.2017г
  5. Цветелина Павлинова Генчева-вх.№1654/30.08.2017г.
  6. Климентина Ангелова Чикова- вх.№1651/30.08.2017г.
  7. Цветанка Георгиева Христова вх.№1686/04.09.2017г.
  8. Иванка Стоянова Иванова- вх.№1691/07.09.2017г.

НЕДОПУСНАТИ:    

 

     -Няма

Практическият изпит, проверка на компютърни умения и грамотност; преписване  на зададен текст; диктовка с цел оценка бързина и качество; тест компютърна грамотност, тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебния секретар, ще се проведе на 27.09.2017г. от 13.30 часа в сградата на Районен съд гр.Етрополе, бул.”Руски” №105.

Списъкът е публикуван на Интернет-страницата на РС Етрополе на 12.09.2017г.

 

 

                                   Комисия:  Председател:МАЯ  НИКОЛОВА–районен съдия

               Членове  : 1.Марина Толева – адм. секретар                                                           

                                  2.КОСТАДИН КОСТАДИНОВ-  гл.счетоводител                                                                        


Посещения:440950