Правила за случайно разпределение на делата

                          ЕТРОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД
гр.Етрополе, област Софийска, бул.”Руски” №105, тел. , факс: 0720/6 23-10, e-mail: rs_etropole@abv.bg
                                                             
 
 
 
                                                                                             УТВЪРДИЛ!
                                       АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –
                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ  РС ЕТРОПОЛЕ
                                                                                                          /Ив.Димитрова/
 
                                                                                       
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
 
ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА
В РАЙОНЕН СЪД - ЕТРОПОЛЕ
  
 
Гр.ЕТРОПОЛЕ
Октомври 2009 г.
 
  
 
Принципът за определяне на съдията-докладчик по делото, по случаен признак е регламентиран законово в чл. 9, ал.1 и 2 от ЗСВ. Той гарантира безпристрастността на съда, равенството на страните и прозрачност в съдебната дейност.
Принципът на случаен избор означава разпределението на делата по докладчици според поредността на постъпване /поредността на входящия номер на съда/, образуване на делата и списъка на съдиите.
            С оглед на изложеното в Районен  съд - гр. Етрополе се използва софтуер за случайно разпределение на делата и документиране на направения избор, разработен от Висш съдебен съвет. Използването й е утвърдено с Решение на ВСС /Протокол № 27/07.06.2006 г./ . Софтуерът осигурява прозрачността на разпределението на делата, като позволява  всяко дело да се провери как е разпределено (по случаен избор, по дежурство, на определен съдия или кои съдии не участват в избора) и дали всички съдии са участвали при автоматичния избор.
            Софтуера следи за равномерната натовареност на съдиите, чрез възможността делото да се разпредели в зависимост от вида му, което осигурява разпределението на делата с еднаква натовареност по съдии.
            Всички дела образувани в Районен съд - Етрополе, се разпределят по докладчици по автоматизиран електронен път на принципа на случайния подбор.
            В Районен съд – Етрополекнижата, въз основа на които се образуват граждански и наказателни се разпределят от председателя на съда. Профилиране (наказателен и граждански състав) не се налага, тъй като съдиите разглеждат и граждански и наказателни дела.
            След инсталацията в програмите е въведена начална информация.
            В програмата за разпределение на книжата е по видове дела, като процентът на натоварване на същите е 100%. В страница „дела” на програмата, с оглед изравняване на натоварването при разпределението са въведени видове дела.
            В програмата за разпределение на книжата, въз основа на които се образуват наказателни дела и граждански дела  са въведени имената на съдиите.
            Постъпващите книжа, по които се образуват граждански и наказателни дела се завеждат от административния секретар  на съда и същия ден се докладват на председателя, за да ги разпредели по докладчици с програмата за случайно разпределение на делата, разработена от ВСС като в същата се посочва входящия номер на постъпилите книжа от програмата  СУСД.      
При отсъствие на Председателя, делата се разпределят от съдия определен с изрична заповед от председателя.
Разпределението на делата на случаен принцип е нормативно закрепено правило, но във връзка с необходимостта от оперативност, бързина, съблюдаване на специално уредени процесуални срокове и с оглед охраняване интересите на страните се налага гъвкавост при приложението на правилото.  
 
І. Особени хипотези при приложението на принципа за случайно разпределение при наказателните дела:
- при постановено разпореждане от съдията – докладчик в закрито разпоредително заседание или определение в открито съдебно заседание
за прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на прокурора за допълнително разследване, при следващо внасяне на делото от прокуратурата, то се разпределя на първоначално определения на случаен принцип съдия - докладчик.
- При отмяна на присъда или определение от въззивна инстанция и връщане на делото за разглеждане от друг състав на същия съд – делото се разпределя при приложение на случайния принцип, но без участието на съдията-докладчик, постановил отменената присъда или определение. Същото се образува под нов номер.
- При разпределението на бързи, незабавни производства и споразумения по реда на чл. 382 от НПК се изключват съдии, които отсъстват поради ползването на редовен отпуск или друга обективна причина за 5 или повече дни.
 
ІІ. Особени хипотези при приложението на принципа за случайно разпределение при гражданските дела:
- При обезсилване на съдебно решение или определение и връщане на делото за разглеждане от друг състав на същия съд – делото се разпределя при приложение на случайния принцип, но без участието на съдията-докладчик, постановил обезсиленото решение или определение. Същото се образува под нов номер.
- При постъпили молби по реда на чл.417 и чл.410 от ГПК, ЗЗДН делата се разпределят на случаен принцип, но при използване на функцията „не участват” – за съдиите, за които е налице обективна невъзможност .
 
ІІІ. Особени хипотези във връзка с дежурствата:
            Със заповед №3/31.08.2009 г. на Председателя на ЕРС на дежурен съдия се разпределят: ЧНД /разпити/, ЧНД /мерки за неотклонение/, НАХД по УБДХ, частни граждански дела- производства по издаване на разрешения по СК, производства по издаване на заповед за незабавна защита по ЗЗДН, ч.гр.д.-заявления за откази от наследство.
           
 
Промяна на определения съдия - докладчик по дела и преразпределение на делата се прави при отвод на съдия – докладчик , напускане или друга обективна причина, налагаща продължително му отсъствие. Причината за промяна на определения съдия – докладчик задължително се вписва в архива на програмата.
           
През съдебната ваканция, съгласно чл.329, ал.3 от ЗСВ се разглеждат: наказателни дела, по които е постановена мярка за неотклонение „задържане под стража”, делата за издръжка, разпити, искания за обезпечаване на искове и доказателства, за издаване разрешения и заповеди по СК, за назначаване на особени представители,всички бързи производства по ГПК, молби по Закона за закрила на детето; молби по Закона за защита срещу домашното насилие, молби по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, производства по УБДХ и други дела по преценка на административния ръководител на съда, които се разпределят  между съдиите, които към момента не ползват платен годишен отпуск,  с оглед кратките процесуални срокове за произнасяне. Делата по чл. 410 и 417 от ГПК също се разпределят между съдиите които не ползват платен годишен отпуск.
При разпределението на делата посредством определен избор на съдия – докладчик /връщане на вече образувани дела за повторно разглеждане; дела, които се разглеждат по дежурство и др./, задължително се посочват причините, като се вписват в протокола за съответния избор и се съхраняват в архива на програмата.
Протоколите за разпределението на делата, подписани от председателя извършил разпределението се прилага по всяко дело.
Чрез разработените вътрешни правила за случайно разпределение на делата се осигурява ефективно приложение на принципа на случайния избор и невъзможност за манипулиране; гарантиране документираност и прозрачност при разпределяне на делата; отчитане особеностите на отделните видове дела и равномерност при разпределението им.
 
                                                                                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /М. ТОЛЕВА/

Посещения:578403