Протокол класиране

П Р О Т О К О Л

гр.Етрополе, 27.09.2017 година

Днес, 27.09.2017г., на практически изпит от конкурса за заемане на  длъжността “Съдебен секретар протоколист” в Районен съд гр.Етрополе, се явиха допуснатите кандидати:

 1. Евгения Рашева Дамянова
 2. Миглена Красимирова Петрова
 3. Тоника Василева Николова
 4. Петя Димчева Димитрова
 5. Цветелина Павлинова Генчева
 6. Климентина Ангелова Чикова
 7. Цветанка Георгиева Христова
 8. Иванка Стоянова Иванова

Кандидатите бяха поканени да изтеглят поредността, под която да се явят за преписването на текста и диктовката и изтеглиха следните номера:

 1. Евгения Рашева Дамянова- №7
 2. Миглена Красимирова Петрова- №2
 3. Тоника Василева Николова- №3
 4. Петя Димчева Димитрова- №5
 5. Цветелина Павлинова Генчева- №6
 6. Климентина Ангелова Чикова- №8
 7. Цветанка Георгиева Христова- №1
 8. Иванка Стоянова Иванова- №4

На кандидатите бяха предоставени два варианта на текст за диктовка и кандидата Цветанка Христова бе поканена да изтегли варианта, който да се диктува.

 Избран бе вариант № Втори за диктовка- част от протокол от гражданско дело за развод по взаимно съгласие.

На участниците в конкурса бяха раздадени по два теста и им беше дадено време общо 20 минути за решаването им.

 След предаване на решените тестове се пристъпи към практическият изпит, който започна в 14.14ч. и завърши в 16.20ч.

Комисията, назначена със Заповед №36 от 11.09.2017г. на Председателя на ЕтРС след провеждане на изпита, а именно :

Проверка на компютърни умения и грамотност  /преписване  на зададен текст,  диктовка с цел оценка бързина и качество/;

Тест компютърна грамотност WORD и EXCEL и

Тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебния секретар, класира кандидатите, според тяхното представяне и получени резултати:  

По

ред

Име на кандидат

преписване

на текст

 Диктовка

 Тест

WORD

 Тест

EXCEL

 Тест по нормативна

уредба

Общ

брой

точки

1

Евгения Рашева Дамянова

2

2

6

8

18

2

Миглена Красимирова Петрова

6

3

9

5

23

3

Тоника Василева Николова

5

3

19

10

37

4

Петя Димчева Димитрова

1

1

4

5

11

5

Цветелина Павлинова Генчева

1

1

13

10

25

6

Климентина Ангелова Чикова

6

6

18

10

40

7

Цветанка Георгиева Христова

4

3

8

9

24

8

Иванка Стоянова Иванова

5

4

15

10

34

 Класираният на първо място кандидат е Климентина Чикова.      

 

 

                                             КОМИСИЯ:          ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....................................

/Мая Николова-Чикова/

 

ЧЛЕНОВЕ:1................................................

                                 / Марина Толева/

                     2...................................................

                            / Костадин Костадинов /

 


Посещения:440945