Публична продан на ДСИ при РС-Етрополе

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №18/2015  ГОД..

      РАЙОНЕН СЪД ГР.ЕТРОПОЛЕ                                                                                                                               

 

 

                                                                                                               О Б Я В ЛЕ Н И Е

          Подписаната Б.Симеонова –държавен съдебен изпълнител при районен съд гр.Етрополе, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 22.04.2019 год. до 22.05.2019 год. ще се проведе втора публична продан на недвижим имот, собственост на ”БУКАЦИТЕ “ ЕАД /л/ гр.Етрополе, а именно:

         

          Имот № 138033, находящ се в землището на гр.Етрополе, София област, с ЕКАТТЕ 27632, в местност “ Дебели ръд”, с начин на трайно ползване:пасище, мера с площ от 3370 кв.м., седма категория, при съседи: имот № 138053 – ливада на църковно настоятелство при храм “Свети Георги”, имот № 138066 – ливада наследници на Стоян Минов Стоев, имот № 138065 – ливада община Етрополе, имот № 138016 –пасище, мера на наследниците на Цено Дончев Кюрпанов, Йордана Ценова, ведно с находящата се в имота сграда, а именно:Вила с №1 представляваща двуетажна жилищна сграда с площ от 59 кв.м., при първоначална цена на имота от която да започне наддаването 8647.92 / осем хиляди шестстотин четиридесет и седем лв. и 92 ст./лв..

                   

          Наддавателните предложения ще бъдат обявени на 23.05.2019 год. от 10.00 часа в сградата на районен съд гр.Етрополе, стая №7 и ще бъде определен купувача.

          Книжата за имота се намират в сградата на районен съд гр.Етрополе, стая №5, където желаещите могат да се запознаят с тях и подадат наддавателни предложения в срока на публичната продан.

          Наддавателните предложения се подава в запечатан плик, заедно с документ за внесен задатък в размер на 10% от обявената първоначална тръжна цена, който задатък се внася предварително по сметка на държавен съдебен изпълнител при районен съд гр.Етрополе, а именно: BG28UNCR96603311281610, BIC код – UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк” АД гр.Етрополе.

          Предложената в наддавателното предложение цена се посочва с цифри и думи.Търговските дружества подават и удостоверение за актуално състояние на дружеството, протокол от управителния орган за участие в търга и копие на БУЛСТАТ –регистрация.

          Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.

          Върху недвижимия имот има наложена възбрана от ДСИ при ЕРС.

          Началната цена от която ще започне наддаването определена на основание чл.494, ал.2 от ГПК, е посочена след описанието на  имота.

          Недвижимите имоти могат да се оглеждат всеки делничен ден  по местонахождение на имотите.

 

 

01.04.2019. год..                          Държавен съдебен изпълнител:

гр.Етрополе.                                                                               /Б.Симеонова /

 


Посещения:571684