Публична продан на ДСИ при РС-Етрополе

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

РАЙОНЕН СЪД ГР.ЕТРОПОЛЕ

ИЗП.Д.№18/2015 ГОД..

 

                                                                                         О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

 

          Подписаната Б.Симеонова – Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Етрополе, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 20.02.2019 год. до 20.03.2019 год. ще се проведе публична продан на недвижим имот находящ се в гр.Етрополе  местността „ Дебели ръд“а именно:

 

           Имот с №138033, находящ се в землището на гр.Етрополе с ЕКАТТЕ 27632 в местност „Дебели Ръд“  с начин на трайно ползване : Пасище,  мера, с площ от 3370 кв.м. – VII категория при съседи съгласно скица № К02800/02.06.2015 год., издадена от Общинска служба по земеделие гр.Етрополе: имот №138053 – ливада на църковно настоятелство при храм „Свети Георги“, имот № 138066 – ливада на наследниците на Стоян Минов Стоев, имот № 138065 – ливада на община Етрополе, имот №138016- пасище, мера на наследниците на Цено Дончев Кюрпанов, Йордана Ценова, ведно с находящата се в имота сграда, а именно: Вила № 01, представляваща двуетажна масивна жилищна сграда с площ от 59 кв.м..

 

 

          Наддавателните предложения ще бъдат обявени на 21.03.2019 год. от 10.00 ч. в сградата на Районен съд гр.Етрополе, стая №7 и ще бъде определен купувача.

          Книжата на имота се намират в сградата на Районен съд гр.Етрополе, стая №5, където желаещите могат да се запознаят с тях и подадат наддавателни предложения в срока на публичната продан. Наддавателното предложение се подава в запечатан плик, заедно с квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената първоначална тръжна цена, който задатък се внася по сметка на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Етрополе, а именно: BG28UNCR96603311281610, BIC код UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк”АД, клон Етрополе.

          Първоначалната цена от която ще започне наддаването е 9 608.80 /девет хиляди шестстотин и осем лв. и 80 ст./ лв..

          Предложената в наддавателното предложение цена се посочва с цифри и думи. Търговските дружества подават и удостоверение за актуално състояние на дружеството, протокол от управителния орган за участие в търга и копие на БУЛСТАТ регистрация. Наддавателни  предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан,  предложения за цена под началната, както и предложения надхвърлящи началната  с по вече от 30 на сто са недействителни.

          Недвижимия имот може да бъде оглеждан всеки  ден  на адреса в гр.Етрополе .

 

 

 

30.01.2019 год.                                          Държавен съдебен изпълнител:

гр.Етрополе                                                                                     / Б.Симеонова /

 


Посещения:484895