Заповеди

Р А Й О Н Е Н СЪД  -  Е Т Р О П О Л Е

З А П О В Е Д

№34

гр. Етрополе, 30.07.2018г.

ЦВЕТОМИР ЦВЕТАНОВ - Административен ръководител-председател на РС-ЕТРОПОЛЕ в изпълнение на правомощията по чл.80 от Закона за съдебната власт във връзка с организацията на работата на Районен съд-Етрополе за срока на съдебната ваканция от 15.07.2018 год. до 01.09.2018г. /чл.329 ЗСВ/

Н А Р Е Ж Д А М:

1/ За периода на съдебната ваканция от 15 юли до 01 септември 2018г. в Районен съд- Етрополе да се насрочват и разглеждат в закрити, съответно открити съдебни заседания, съобразно законовите разпоредби на чл.329 (3) ЗСВ, следните съдебни производства:

1.1.    наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража;

1.2.    делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;

1.3.    искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;

1.4.    дела по Закона за защита от домашното насилие;

1.5.    дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец;

1.6.    други дела по преценка на административния ръководител на съда.

2/ Образуваните съдебни дела на посочените правни основания се разпределят между двамата районни съдии, които не са в платен годишен отпуск или отпуск поради временна нетрудоспособност.

3/ За периода на съдебната ваканция делата се образуват от Председателя, а в негово отсъствие от изпълняващия длъжността Председател, съгласно издадена заповед, който определя съдията- докладчик чрез системата за електронно разпределение на делата на принципа на случайния избор.

4/ Извън делата по точка първа  съдиите от Районен съд - Етрополе, които не са в отпуск, участват при случайния избор на съдия-докладчик по наказателни и граждански дела.

5/ За периода на съдебната ваканция, дежурният съдия може да придвижва молби по дела, по които съдията-докладчик е в отпуск, само ако те не касаят предмета на делото, както и редовността на съответната жалба.

6/ По време на цялата съдебна ваканция в служба „Деловодство” да бъде осигурено бързо и качествено обслужване на граждани и организации.

7/ Съдиите от Районен съд - Етрополе излизат в отпуск след предварително съгласуван график (дежурства на съдиите) и след изготвяне на съдебните актове, предадени в служба „Деловодство" (чл.337 ЗСВ).

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съдиите и съдебните служители от РС Етрополе за сведение и изпълнение, както и да бъде качена на сайта на съда .

ЦВЕТОМИР ЦВЕТАНОВ:

Административен ръководител

 председател на РС -Етрополе

 


Посещения:578409